A Stucutura logója

Adatkezelési Tájékoztató

1. Általános tudnivalók

Az O-Art Dental Studio Fogorvosi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Adatkezelő) személyes adatokat érintő adatkezelésével kapcsolatosan, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) alapján az alábbi részletes tájékoztatást adjuk:

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését az egyes szakaszokban részletezett célból és módon kezeli, amindenkor hatályos jogszabályok előírásainak messzemenő betartásával, az Adatkezelő céljaival összhangban, kijelenti továbbá, hogy fontosnak tekinti az információs önrendelkezés jogát, különös tekintettel a személyes adatokra és saját hatókörében minden elérhető szervezeti, működési, szabályozási és technológia intézkedést megtesz e jogok betartása és betartatása érdekében.

2. Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

Cégnév: O-Art Dental Studio Fogorvosi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1016 Budapest, Csap utca 1. 2. emelet 31.

Cégjegyzékszám: 01-09-372063

Adószám: 28745116-1-42

Képviselő: Dr. Pittner Rebeka, ügyvezető

Adatvédelmi felelős: Dr. Pittner Rebeka

Email cím: info@funkcionalisfogaszat.hu

3. Fogalommeghatározások

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagyközvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizáltmódon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás,korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyébszerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelőkijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog ismeghatározhatja.

Adatfeldolgozó:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármelyegyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az Érintett hozzájárulása: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az Adatfeldolgozóvalvagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó közvetlenirányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyébszerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogyharmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek Címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervekáltali kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

4. Az adatkezelés célja és a kezelt személyes adatok köre

4.1. Kapcsolatfelvételhez kapcsolódó személyes adatok

Kezeltszemélyes adatok köre:

A www.structura.hu és www.funkcionalisfogaszat.hu weboldalon megadott, az O-Art Dental Studio Fogorvosi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elérhetőségeinek bármelyikén kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok, különösen:

- Név

- Levelezési cím

- E-mail cím

- Telefonszám

Továbbá minden olyan személyesadat, amelyet az Érintett a kapcsolatfelvétel során megad.

Adatkezelés célja:

Általános kapcsolatfelvétel, hogyaz Érintett konkrét információkat vagy intézkedések megtételét kérhesse az Adatkezelőtől.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Érintett önkéntes hozzájárulása a kapcsolatfelvétellel. (Lásd. 5.a. pont)

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelési hozzájárulás visszavonásának időpontjáig.

4.2. Adakezelőnek küldött pályázatok és önéletrajzok kezelése

Kezeltszemélyes adatok köre:

A www.structura.hu és www.funkcionalisfogaszat.hu weboldalon megadott, az O-Art Dental Studio Fogorvosi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

elérhetőségeinek bármelyikén kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok, különösen:

- Név

- Születési dátum, hely

- Lakcím/tartózkodási cím

- E-mail cím

- Telefonszám

- Iskolai végzettség

Továbbá minden olyan személyes adat, amelyet az Érintett a kapcsolatfelvétel soránmegad.

Adatkezelés célja:

Általános kapcsolatfelvétel, hogyaz Érintett konkrét információkat vagy intézkedések megtételét kérhesse az Adatkezelőtől.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Érintett önkéntes hozzájárulása a kapcsolatfelvétellel. (Lásd. 5.a. pont)

Az adatkezelés időtartama:

- Az Adatkezelő által meghirdetett munkáraérkezett önéletrajzok, pályázatok, portfóliók és motivációs levelek esetében azállás betöltésének időpontjáig.

- Az Adatkezelő által nem meghirdetett munkára, az Érintett által önként beküldött önéletrajzok, pályázatok, portfóliók és motivációs levelek esetében Adatkezelő nyilatkoztatja Érintettet, hogy hozzájárul-e az Adatkezelő általi adatkezeléshez. Ebben az esetben Adatkezelő ahozzá érkezett személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat 1 évig vagy azadatkezelési hozzájárulás visszavonásának időpontjáig őrzi.

 

5. Az adatkezelés jogalapja

a.   Az Érintett hozzájárulását adta személyesadatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

b.   Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhezszükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

c.   Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogikötelezettség teljesítéséhez szükséges.

d.   Az adatkezelés az Érintett vagy egy másiktermészetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges.

e.   Az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadikfél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkelszemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az Érintettgyermek.

6. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Érintett az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatosan – többek között – a következőkben leírt jogokkal élhet.

a. Átlátható tájékoztatás

Az Adatkezelő a nála folytatott adatkezelési tevékenységéről, az Érintett részére, annak kérésére tömör, átlátható, érthetőés könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatást nyújt.

Az Adatkezelő az Érintett kérelmének benyújtástól számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 30 naponbelül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

b. A hozzáféréshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogya személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon, hogy az Adatkezelő:

- milyen személyes adatait,

- milyen jogalapon,

- milyen adatkezelési cél miatt,

- mennyi ideig

kezeli, továbbá azon Címzettekről tájékoztatást adjon, amelyekkela személyes adatokat közölték vagy közölni fogják.

c. A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyesadatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra,hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

d. A törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

- a személyes adatokra már nincs szükség abból acélból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

- az Érintett visszavonja az adatkezelés alapjátképező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- az Érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, ésnincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

- a személyes adatokat az Adatkezelőrealkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

e. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

- az Érintett vitatja a személyes adatokpontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amelylehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

- az adatkezelés jogellenes, és az Érintettellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igényekelőterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

f. Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket azadatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

g. A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatait a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebbe naz esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, haaz Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogosokok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7. Adatok védelme

Az Adatkezelőnél elektronikus formában tárolt személyesadatok bizalmasságának megőrzése érdekében a mindenkor elvárható óvintézkedések (jelszóval védetten, biztonsági másolat készítésével stb.) megtételével, védjükaz adatokat a jogosulatlan hozzáféréssel, a véletlen megsemmisüléssel, sérüléssel, módosítással szemben. Személyes adatokat – a jogszabályok által előírt kötelezőesetek kivételével – harmadik személynek nem adunk át. A papír alapon tároltadatokat az illetéktelen hozzáférést kizáró, az iratok fennmaradását biztosító módon tároljuk.

8. Külső szolgáltatók

Az Adatkezelő a www.structura.hu és www.funkiconalisfogaszat.hu weboldal működtetéséhez a Webflow, Inc. (398 11th Street, 2nd Floor SanFrancisco, CA 94103) szolgáltatását használja. A honlap betöltése során aszolgáltatás "állandó sütiket" (persistent) használ. A Webflow, Inc.adatokkal kapcsolatos tevékenységéről a szolgáltató weboldalán olvashatóbővebb, minden kérdésre kiterjedő tájékoztató: https://webflow.com/legal/privacy.

Az Adatkezelő a Google Inc. (továbbiakban: Google) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere ún. „cookie-kat” –egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat – tárol el az Ön informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldalunk látogatottságát, segítve ezzel a weboldalunk fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében. A„cookie-ban” rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és az Ön IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnekátvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy az Ön honlaplátogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekrőlaz Adatkezelő számára, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.

A Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyreszabásáról a Google Inc. weboldalán olvasható bővebb, minden kérdésre kiterjedőtájékoztató: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

9. Jogérvényesítés

A jogellenes adatkezelés esetén az Érintett polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a Fővárosi Törvényszék illetékességi körébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Bejelentéssel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu, 1125 Bp. Szilágyi E. fasor 22/c, telefon: +36-1-391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) élhetarra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

10. Zárórendelkezések

a. Hatósági megkeresés, vagy egyéb jogszabályi kötelezettségen alapuló egyéb szervezet megkeresése esetén Adatkezelőadat kiadásra lehet köteles, vagy arra lehet kötelezhető. Ilyen esetekben Adatkezelő törekszik csak annyi és olyan jellegű személyes adat kiadására, amely az adatkiadási kötelezettség szempontjából feltétlenül szükséges.

b. A jelen tájékoztatónkban nem szabályozott kérdések tekintetében az adatkezelésre az információs önrendelkezési jogról ésaz információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlamentés a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) foglaltak az irányadók.

c. Az O-Art Dental Studio Fogorvosi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság fenntartja magának azadatkezelési tájékoztató módosításának jogát. A tájékoztató módosítását honlapunkon közzétesszük, az esetleges módosítások csak a közzétételt követőenhatályosak.

 

Jelen adatkezelési tájékoztató 2021. szeptember 06. napjától hatályos.

 

Budapest, 2021. szeptember 06.